Управување со време
Клучни принципи и концепти за управување со вашето време Методологија Обуката претставува интерактивна програма која вклучува индивидуални и групни вежби, дискусии и анализи на ситуации од праксата и алатки кои ќе ви овозможат да ги совладате вештините и техниките за управување со вашето време. Програма Основни концепти за времето: дефинирање на предизвиците на времето Разбирање на значењето/важноста/вредноста на времето Вашите лични ставови/чувства за времето Идентификување на вашите внатрешни и надворешни потрошувачи на времето (time wasters) Рамнотежа помеѓу работа/приватен живот: работа под притисок и стрес Дефинирање на вашите посебни предизвици на кариерата и приватниот живот Пронаоѓање на вашиот workable equilibrium Поставување и постигнување цели Поставување работни цели врз основа на улогите и одговорностите Идентификување на личните цели и приоритети Сетирање на вашите работни цели за поддршка на мисијата, целите и вредностите на вашата организација Максимизирање на вашето време и продуктивност со вработените Делегирање со цел заштеда на времето Идентификување на вообичаените бариери за ефективно делегирање Разбирање на вашиот личен стил на делегирање Контролирање на времето со употреба на алатки за комуникација и информациска технологија Вашите опции за комуникација Определување на медиумот кој ќе го користите Алатки и техники за email & voice mail (Internet workplace) Развивање на акционен план Дефинирање на вештините и техниките кои можат веднаш да се имплементираат Развивање на личен и професионален акционен план Посветување на нов пристап кон управување со времето Бенефиции Идентификување на вредноста и важноста на времето Одржување на рамнотежата помеѓу професионалниот/приватниот живот и ефективно управување со притисокот и стресот Истовремено управување со повеќе задачи и проекти со проактивен пристап Разбирање и ефективно управување со вашата комуникација Контролирање на времето со помош на информациска технологија