Развој и водење ефикасни тимови
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карактеризираат со јасна насока, доверба и ефективна комуникација, како и запознавање со методи и техники за унапредување на работата.