Водење промени
Обуката ќе се фокусира на ефективното справување со организациските и личните промени преку овозможување поддршка на вработените за одржување и развој на деловните цели на организацијата.