Стратегиски менаџмент
Обуката ќе опфаќа запознавање со мисијата на организацијата, неопходните алатки за анализа на надворешното опкружување (Портер) и СВОТ анализа. Како и согледување на стратегиите на организацијата за остварување на стратешките цели.