Ангажираност на вработените
Обуката ќе им овозможи на менаџерите запознавање со концептот и важноста на ангажирање и инволвирање на вработените (Employee Engagement) во деловните процеси со цел зголемување на нивната посветеност, мотивација и задоволство на работното место.