Евалуација на перформансите на вработените
Обуката има за цел запознавање на вработените со важноста на градење на систем на унапредување преку план за кариера на секоја вработен, континуирано подобрување на квалитетот на услугата, зголемување на ефективноста, мотивираноста и продуктивноста на вработените.