Управување со стрес
Обуката ќе опфаќа теми за управување со стресот на работното место, утврдување на причинителите на стресот и начини на негово надминување. За време на обуката ќе се обработат повеќе техники за управување со стресот.