Проектен менаџмент
Обуката е дизајнирана со цел да им се помогне на вработените да се запознаат со фазите на раководење на проектниот циклус, ефикасноста во работењето на проектите, управување со проекти/програми, набљудувањето и оценка, како и комуникација и координација на активностите.