E-mail коресподенција
Обуката има за цел унапредување на вештините за деловна емаил коресподенција, преку правила за професионално претставување на организацијата и себе, најчести грешки за избегнување и формати за деловна коресподенција.