Личен план за развој
Обуката ќе опфати подготовка на личен и професионален план за развој преку правење на Анализа на силите (Force Field Analysis) за утврдување на факторите кои ја овозможуваат и факторите кои ја кочат промената како и подготовка на акционен план за реализација на целите.