Менаџмент вештини
Обуката има за цел запознавање со најновите трендови и клучните вештини за водење на организацијата во областа на градење на капацитетите на тимовите, водење и имплементирање промени, ситуациско лидерство, поставување приоритети и менаџирање на времето, деловни преговори и зголемување на ангажираноста на вработените (employee engagement).