Донесување ефективни одлуки
Целта на обуката е зголемување на ефективноста на учесниците во извршување на нивните задачи преку нивно запознавање со клучните компоненти на процесот на донесување одлуки, откривање на бенифициите на користење на вистинскиот пристап, разбирање на рамката за донесување одлуки и мерење на последиците на одлуката.