Креативност- поттикнување на креативни решенија за унапредување на процесите
Обуката има за цел поттикнување на учесниците на развој на поголем број на креативните решенија во процесот на работа и донесување одлуки на работното место, генерирање нови и свежи идеи и согледување на проблемот од друга перспектива (outside the box).