Иновации – нови начини на работа
Целта на обуката е согледување на важноста на иновациите на работното место преку континуирано унапредување на деловните процеси и постапки со подобри начини на работа – создавање најдобри практики.