Управување со конфликти
Клучни принципи и концепти за управување со конфликти Методологија Конференции, интерактивни дискусии, фидбек, видео симулации, role plays, case studies, групна работа, аудио и видео снимање со фидбек, подучување, индивидуално фасилитирање, вежби - преговарање и посредување. Програма Фази во процесот на решавање конфликти Стил на решавање конфликти еволуцијата на соработката и стратешка перспектива фази во процесот на решавање конфликти Тактики за решавање конфликти комуникациски вештини тактики за решавање конфликти алатки за подготовка модел за решавање на конфликти и евалуација на резултатите Справување со тешки ситуации како луѓето донесуваат одлуки за нивната стратегија? справување со тешки ситуации и однесувања решавање на приговори од незадоволни купувачи Медијација Вовед Идентификување на потреби/интереси Решавање проблеми Постигнување договор Бенефиции зголемување на личната ефикасност во справувањето со конфликтни ситуации или други интеракции и да го поттикнат личниот развој остварување на подобра соработка (договори) полесно надминување на конфликтните ситуации ефективна примена на вештините за решавање на конфликти со цел успешно справување со проблемите во комуникацијата и личните судири во работата идентификување на различните однесувања и нивното значење и справување со "тешки" ситуации подобро управување со своите чувства и поголема самодоверба во конфликтни ситуации превентивно делување со цел да се спречат несаканите последици од конфликтите идентификување на основните елементи на конфликтот од кои може да се разбере структурата на конфликтот и процесот на решавање на конфликтот