Клучни принципи и концепти за управување со конфликти Методологија Конференции, интерактивни дискусии, фидбек, видео симулации, role plays, case studies, групна работа, аудио и видео снимање со фидбек, подучување, индивидуално фасилитирање, вежби - преговарање и посредување. Програма Фази во процесот на решавање конфликти Стил на решавање конфликти еволуцијата на соработката и стратешка перспектива фази во процесот на решавање конфликти Тактики за решавањ ...
Остварување соработка со другите Методологија Групни дискусии, мини сесии, симулации, анализи, прашалници и фидбек ќе се користат во овие многу интерактивни сесии. Дополнително, ќе се состави целосен процес на преговарање кој вклучува подготовка, преговори и follow up дискусии во групите. Програма Природата на преговарањето дефинирање на преговорите опсег на преговорите групни вежби Остварување влијание преку комуникација комуникациски канали праќање и примање сигнали однесувања кои преди ...
Справување и управување со сопствените емоции и емоционално стресни ситуации Методологија Ова е интерактивен семинар со кој го добивате неопходното знаење и вештини за контролирање на вашите емоции на работното место. Начините и техниките ќе се совладаат на семинарот со постојано симулирање на ситуации и личности од реалниот живот. Подучување и фидбек ќе добиете од другите учесници, како и од фасилитаторот. Содржина на програмата Добивање основно знаење разбирање на конфликтот и работната с ...
Бидете лидер, водете се себеси и другите. Зајакнете ги сопствените лидерски способности за да бидете во можност да одговорите на предизвиците на денешните постојани промени во работното окружување. Методологија Интерактивна програма која вклучува извршување задачи во рамките на тимот, симулација на предизвици со кои се соочува лидерот, прашалници за определување на индивидуалниот стил и способности, групни дискусии и фидбек. По добиените резултати, секој од учесниците ќе добие индивидуален фид ...
Моќни презентации за успешен бизнис Методологија Првиот чекор е претставување на основите на презентациските вештини, проследно со вежби кои ќе ви овозможат да ги прифатите сите техники и доволно да ги вежбате за да направите значително подобрување на вашиот презентациски стил. Тоа ќе ги постави основите врз кои ќе можете да ги развивате вашите вештини за успешен јавен настап. Содржина на програмата Вовед што е потребно за моќна и убедителна презентација проблеми и решенија Подготовка на ма ...
Клучни принципи и концепти за управување со вашето време Методологија Обуката претставува интерактивна програма која вклучува индивидуални и групни вежби, дискусии и анализи на ситуации од праксата и алатки кои ќе ви овозможат да ги совладате вештините и техниките за управување со вашето време. Програма Основни концепти за времето: дефинирање на предизвиците на времето Разбирање на значењето/важноста/вредноста на времето Вашите лични ставови/чувства за времето Идентификување на вашите внатр ...
Подобрување на личните перформанси и перформансите на организацијата. Методологија Оваа моќна програма е ориентирана кон развивање на учесникот како индивидуа и нуди концентриран период за трансфер на вештини, пракса, фидбек и учење. Содржина на програмата Лидерство преку подучување Базирана на вредности, организација со високи перформанси Како да се биде лидер организација базирана на вредности Што е тоа подучување Вештини и техники за ефективно подучување Управување со целокупните сопств ...
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со другите со цел максимизирање на вашите целокупни перформанси. Методологија: Обуката претставува комбинација од максимален микс од методи кои вклучуваат групни вежби и фидбек, прашалници, дискусии и играње улоги (role play) користејќи “case studies” вежби и практични ситуации. Континуирано ќе бидете стимулирани да размислувате за тоа што вие ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карактеризираат со јасна насока, доверба и ефективна комуникација, како и запознавање со методи и техники за унапредување на работата.
Обуката ќе се фокусира на ефективното справување со организациските и личните промени преку овозможување поддршка на вработените за одржување и развој на деловните цели на организацијата. 
Обуката ќе им овозможи на учесниците запознавање со неопходните алатки за подобрување на управувањето со време, планирање на времето, делегирање, организирање и справување и ефективно користење на времето.
Обуката ќе опфаќа запознавање со мисијата на организацијата, неопходните алатки за анализа на надворешното опкружување (Портер) и СВОТ анализа. Како и согледување на стратегиите на организацијата за остварување на стратешките цели.
Обуката ќе им овозможи на менаџерите запознавање со концептот и важноста на ангажирање и инволвирање на вработените (
Обуката има за цел запознавање на учесниците со техниките за формално и неформално мотивирање на вработените како и поттикнување на самоиницијативноста и самомотивацијата кај вработените.
Обуката ќе опфаќа согледување на улогата на раководителот во развој на вработените и поставување на цели на вработените со цел зголемување на нивната одговорност, ангажираност, посветеност и мотивација на работното место. 
Обуката има за цел запознавање на вработените со важноста на градење на систем на унапредување преку план за кариера на секоја вработен, континуирано подобрување на квалитетот на услугата, зголемување на ефективноста, мотивираноста и продуктивноста на вработените.  
Обуката ќе опфаќа теми за управување со стресот на работното место, утврдување на причинителите на стресот и начини на негово надминување. За време на обуката ќе се обработат повеќе техники за управување со стресот.  
Обуката е дизајнирана со цел да им се помогне на вработените да се запознаат со фазите на раководење на проектниот циклус, ефикасноста во работењето на проектите, управување со проекти/програми, набљудувањето и оценка, како и комуникација и координација на активностите. 
Обуката ќе опфаќа теми за прием на гости и организирање на протокол во организацијата, правила за претставување, обраќање и ословување на гости, правила за организирање на коктели и деловни средби, пишување на соопштенија за печат и комуникација со новинари. 
Обуката има за цел унапредување на вештините за деловна емаил коресподенција, преку правила за професионално претставување на организацијата и себе, најчести грешки за избегнување и формати за деловна коресподенција.   
Обуката ќе опфати подготовка на личен и професионален план за развој преку правење на Анализа на силите (
Обуката има за цел запознавање со најновите трендови и клучните вештини за водење на организацијата во областа на градење на капацитетите на тимовите, водење и имплементирање промени, ситуациско лидерство, поставување приоритети и менаџирање на времето, деловни преговори и зголему ...
Обуката има за цел зајакнување на комуникациските вештини на учесниците, подобрување на услугата, градење позитивни односи, воспоставување емпатија и унапредување на соработката со клиентите.
Обуката ќе опфати теми за овозможување на врвна услуга кон клиентите, градење успешни ефикасни тимови, управување со време за поголема продуктивност на работното место, менаџирање настани, трендови на административната професија како и позитивни чекори за минимизирање на стресот н ...
Целта на обуката е зголемување на ефективноста на учесниците во извршување на нивните задачи преку нивно запознавање со клучните компоненти на процесот на донесување одлуки, откривање на бенифициите на користење на вистинскиот пристап, разбирање на рамката за донесување одлуки и м ...
Обуката има за цел поттикнување на учесниците на развој на поголем број на креативните решенија во процесот на работа и донесување одлуки на работното место, генерирање нови и свежи идеи и согледување на проблемот од друга перспектива (
Целта на обуката е согледување на важноста на иновациите на работното место преку континуирано унапредување на деловните процеси и постапки со подобри начини на работа – создавање најдобри практики.   
Обуката има за цел запознавање на учесниците со принципите и методите за организирање ефикасни состаноци преку примена на фазите за организирање на состаноци и тоа, подготовка, спроведување и
НАЗАД