Контакт
 
Ул. Лондонска. бр.11б
1000 Скопје, п.фах 803 
Телефон: 02/3061-114
Мобилен: 070/358-680
Факс: 02/3061-834
e-mail: motiva@t-home.mk
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје