Консалтинг

Во делот на консалтингот, Мотива ги нуди следниве консултантски услуги:
 

  • • Развој на човечките ресурси како поддршка на службата за човечки ресурси
  •  

 Евалуација на перформансите односно учинокот на вработените (Performance Appraisal)
 

 Спроведување на системот за компензации и бенефиции кај вработените

 

 Консалтинг услуги во делот на подготовка на систематизација на работни места и 

изработка на описи на работни места
 

 Проценка на вработените - Management Audit Profile

 

 Изработка на процедури за човечки ресурси и други сектори

 

 Спроведување на анкети и истражувања со вработените:

 

      - Анонимна анкета за потребите на организацијата / компанијата
 
      - Анкета за истражување на организациската култура
 
      - Фактори кои влијаат на мотивација на вработените
 
      - Анкета за изјава за квалитет на услуга
 
      - Анализи за потребите од обука
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје