Проценка на вработени
Проценка на вработените – Management Audit Profile се прави со користење на повеќе професионални алатки за да се дефинираат способностите и компетенциите на вработените за соодветното работно место, со цел да се постават вистинските луѓе на соодветните работни места.
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје