Методи

Како методи на работа се користат презентации во workshop окружување, групни и индивидуални дискусии, менаџмент игри и тестови и различни техники за работа (Brainstorming, Brainwriting pool, Fishbone, Open Space, Force Field Analisys и др.)

Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје