Обука

 Програмата за обуки е дизајнирана согласно различните нивоа на организациска структура за:

• Врвниот менаџмент (прво ниво на раководители)
• Раководители (второ и трето ниво на раководители)
• Вработени

Целта на обуките за врвниот менаџмент и раководителите е да се унапредат менаџерските вештини што би резултирало со зголемена мотивација и посветеност во работењето на вработените.

 

На овие сесии раководителите ќе се запознаат со клучните менаџмент вештини и алатки кои се користат во современото раководење во компаниите за унапредување на комуникациските вештини и тимска работа, управување со време, управување со промени, делегирање, ситуациско лидерство, коучинг и преговарање. Преку примената на овие вештини раководителите ќе влијаат на зголемувањето на мотивацијата на вработените. На тој начин би се зајакнала нивната способност за градење и одржување на позитивни работни односи помеѓу вработените што ќе влијае на зголемувањето на целокупната продуктивност во организацијата.

 

Целта на обуките за вработените е подобрување на комуникацијата на работното место, зголемување на сознанијата за методите и техниките за тимската работа што ќе придонесе за градење на организациска култура која кај вработените ќе промовира посветеност, дисциплина во работата и намалување на непродуктивните трошоци

Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје