Цели
Преку обуките визијата, мисијата, целите и стратегијата на организацијата се комуницираат до најниските нивоа на организација.
Целите се идна состојба, ситуација или сакан резултат кон кој е насочена планската активност. Тие претставуваат насока во формулирањето на стратегијата. Стратегијата претставува мост помеѓу сегашната позиција на организацијата и онаа посакуваната, а процесот на нејзиното формулирање претставува долгорочен план за ефективно управување во светлина на интерните и екстерните фактори на окружувањето. Стратегијата претпоставува планирање и имплементација, но и управување со промените во организацијата, која по пат на предложените обуки со раководителите ќе се пренесе кон пониските организациски нивоа.
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје