Анонимни анкети

Спроведување на анкети и истражувања со вработените:

 

      - Анонимна анкета за потребите на организацијата / компанијата
 
      - Анкета за истражување на организациската култура
 
      - Фактори кои влијаат на мотивација на вработените
 
      - Анкета за изјава за квалитет на услуга
 
      - Анализи за потребите од обука
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје