Ориентација на ново вработени
Процес на ориентација на нововработени, воведување на работното место, бенефиции на процесот на ориентација, споделување на организациската култура (мисија, визија, вредности), подготовка за нововработениот - вовед и запознавање на вработениот со различните оддели во компанијата, улогата на раководителот во процесот, цели на процесот - мерливи и специфични со фокус на знаење, добивање вештини и соодветно однесување.
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје