Управување со таленти
Процесот на управување со таленти ги опфаќа следните фази: регрутација и селекција на најдобри луѓе на прави позиции; вклучување и ангажирање на вработените; унапредување на вештините и изведбата на постоечките вработени и останување на најдобрите; идентификување на вработените со вештини и лични квалитети за лидерство; идентификување на индивидуалците спремни да се движат низ различни улоги низ организацијата и унапредување на самосвесноста, јакнење на тимските вештини и развој на раководители.

Управувањето со талентите влијае на зголемување на задоволството и продуктивноста на вработените и на ефективноста од учењето, а од друга страна пак влијае на намалување на флуктуацијата на вработените, како и на времето за наоѓање нови вработени.
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје